Hlavní strana

Tělovýchovná jednota v Kříších pětaosmdesátiletou

 

V roce 2004 si naše tělovýchovná jednota připomněla významné výročí. Naše TJ byla založena na jaře roku 1919, takže si připomněla již 85. výročí od vzniku. Tělovýchovná jednota v Kříších byla založena těsně po skončení 1. světové války, jako Dělnická tělocvičná jednota – DTJ. Jak již z názvu vyplývá, byla založena skupinou dělníků, zapálených do tělocvičného hnutí. O založení této jednoty se bohužel nedochovaly žádné písemné dokumenty. Podle pamětníků víme, že u zrodu stáli: Antonín Procházka – cvičitel, Václav Kašák – jednatel, Vendelín Diestbier, Antonín Franta – starosta, bratři Špičkové, Ocáskové, Bláhové a řada dalších. Ti všichni položili základy pro práci tělovýchovné organizace v naší obci.

            Brzy po založení bylo z obecního hliniště na Hradčanech vybudováno letní cvičiště, které si členové upravili zdarma. Na tomto cvičišti prováděli v letním období pravidelná cvičení ve všech mužských i ženských složkách. Zde se přibližně ve stejné době začala hrát i házená. Brožura 600 let Kříš uvádí, že s házenou začali dorostenci v roce 1922. Přesné datum se však bohužel také nedochovalo. Na letním cvičišti hráli členové i řadu ochotnických divadelních představení – hráli se i operety. Z vyprávění víme, že pravidelná cvičení probíhala i v zimním období v hostinci pana Jana Blechy čp. 34 – později hostinec u Vaisů dne J. Dacha. Obecní kronika uvádí, že se cvičilo rovněž v hostinci pana Čekana čp. 27. Rovněž zimní cvičení probíhala ve všech složkách.

            Při oslavě 15. výroční založení v roce 1934 měla DTJ kolem 100 členů, což vyplývá i ze zachovalé fotografie z této oslavy. Obecní kronika uvádí že v roce 1935 měla DTJ dokonce 127 členů včetně mládeže. V tomto roce a příštím roce 1936 sehráli členové po sedmi divadelních hrách a z této činnosti hradili veškeré výdaje TJ a jednota byla jako jediná v okrese bez zadlužení. DTJ provozovala také besedy a přednášky pro členy k různým výročím. Obecní kronika zachycuje např. přednášku k výročí narození prezidenta Masaryka, k výroční upálení mistra Jana Husa, k 28. říjnu a pravidelné vánoční besídky pro děti členů. Obdobnou činnost provozovala DTJ až do roku 1939, do vypuknutí 2. světové války, kdy byla činnost zakázána. Hrála se pouze házená, která v období války zaznamenala velký rozmach. Byla to jedna z mála povolených činností.

            Po roce 1945 TJ lehce stagnovala. Od roku 1948, kdy došlo ke sjednocení tělovýchovy nesla TJ podle zápisu v obecní kronice název Sokol Kříše. Oddíl házené prodělával generační problém.

            V roce 1949 připravila TJ spolu s Osvětovou besedou staročeskou svatbu, která byla velice úspěšná, navštívena širokou veřejností. Celá akce byla natočena na 8 mm film. Po roce 1950 byla obnovena činnost oddílu české házené (házená se přejmenovala po zavedení handbalu). Hned v roce 1951 obsadili muži 2. místo v okresním přeboru. V létech 1952-53 bylo vybudováno současné hřiště na českou házenou za pomoci patronátního závodu ZÚD Břasy. Původní hřiště bylo rozparcelováno na zahrady. Od roku 1953 nese TJ současný název Baník Kříše.

            Vybudováním nového hřiště a kabin došlo i rozvoji oddílu české házené. TJ měla v té době v soutěži muže A a B, dorostence, dorostenky a žáky. Muži A se postupně probojovali až do divize a v roce 1955 byli pověřeni reprezentací Zpč. kraje v Praze. Ve stejném roce se družstva mužů a žen oddílu ZRTV zúčastnila cvičení na I. celostátní spartakiádě v Praze.

            Ještě v polovině padesátých let zaznamenáváme vystoupení divadelních ochotníků. Po roce 1945 byla založena  v obci Osvětová beseda a divadelní představení byla nacvičována pod  její hlavičkou, i přesto zůstává mezi ochotníky řada členů TJ.

            Na přelomu padesátých a šedesátých let se v činnosti střídala  léta na činnost bohatší s roky na činnost chudšími. Stejná situace byla i v házené. Ta zaznamenala výraznější úspěch v roce 1963 kdy muži postoupili do krajského přeboru, který hráli až do roku 1970, kdy  pod vlivem generační propasti sestoupili.

            V roce 1961 se začalo připravovat družstvo žáčků, které v roce 1965 vstoupilo do soutěže. Postupně doplňované vyhrálo v roce 1970 okresní přebor a postoupilo do krajského finále.V roce 1967 bylo na krátkou dobu utvořeno družstvo dorostenek, které ale sehrálo jen několik přátelských zápasů převážně s žáky, protože nikde v okolí dívčí družstvo nebylo, hráčky ztratily zájem a s házenou skončily. Další pokus o založení družstva žáků byl kolem roku 1973, ale i toto družstvo sehrálo jen několik přátelských zápasů a potom zaniklo. Pak přišla v mládežnické házené dlouhá odmlka. Družstvo mužů se v té době pohybovalo v nižších soutěžích se střídavými úspěchy.

            V létech 1972-1976 bylo pod patronací TJ Baník budováno zdejší tělovýchovně – kulturní zařízení. Na výstavbě zařízení bylo odpracováno členy, ale i nečleny TJ stovky brigádnických hodin převážně zdarma. Zařízení bylo uvedeno do provozu 5. června 1976 a zahájení provozu bylo vskutku slavnostní.

            Při této příležitosti mi dovolte vzpomenout pana Václava Frencla, který jako stavby- vedoucí spolu se členy tehdejšího výboru dokázali získat pro výstavbu zařízení snad všechny práce schopné občany. Nebyl snad nikdo, kdo by podle svých schopností nepomohl.

            Po otevření tohoto zařízení nastala pro tehdejší výbor další starost. Veškeré úklidové práce a služby při akcích prováděli členové zpočátku zdarma. I dnes, kdy je zařízení v provozu 28. rok, je pravidelná údržba na jeho vzhledu znát.

            V nově otevřeném kulturním zařízení probíhala krátkou dobu i pravidelná cvičení oddílu ZRTV, ale  zájem cvičenců brzy skončil.  Oddíl národní házené měl v té době v soutěži pouze družstvo mužů,  které se pohybovalo v nižších soutěžích až do roku 1983, kdy pro vysoký průměrný věk družstvo zaniklo. V témže roce bylo založeno nové družstvo žáků. Základ tehdejšího družstva tvořil donedávna  základní kádr současného družstva mužů. V roce 1986  bylo  po dlouhé době ustaveno i družstvo dívek a další družstvo mladších žáků. Starší žáci přešli v témže roce  po doplnění dalšími hráči do dorostu a působili  v oblastním přeboru, kde si vedli úspěšně.  V roce 1989  se zúčastnili krajského finále, kde obsadili 4. místo. V tomto roce přešlo družstvo do kategorie mužů a hrálo v OS druhé třídy. Družstvo  hrálo dále i po odchodu několika hráčů na vojnu a bylo doplněno několika bývalými staršími hráči. Dorostenky přešly do kategorie žen a družstvo žáků se při přechodu do dorostenecké kategorie rozpadlo.  Ženy hrály v našem oddíle do roku 1991, kdy většina hráček přešla do Stupna a ostatní zanechaly činnosti. V roce 1993 postoupili muži do OS I. třídy, kterou hráli do roku 2000, kdy se na rok  probojovali do oblastního přeboru. Po ročním působení sestoupili zpět do OS I. třídy, kterou hrají dosud.

            Od  osmdesátých let  působí v TJ oddíl stolního tenisu. Ne celou dobu byl oddíl zapojen do soutěže, v některém období hrálo družstvo pouze neregistrovaně. V současné době má tento oddíl v soutěži dvě družstva. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se začal hrát  při TJ  rekreačně nohejbal. Tento oddíl sdružuje řadu hráčů zapálených pro tento sport a v posledních  deseti letech jsou pravidelně pořádány podzimní turnaje za účasti v průměru deseti družstev.

            To je asi vše, co je nám známo o osmdesátipětileté  historii tělovýchovné organizace v Kříších.  Uvedené informace jsme získali z vyprávění pamětníků a ze záznamů v obecní kronice. Zákládající listiny TJ a původní kronika byly na počátku II. světové války po zakázání činnosti  DTJ tehdejším jednatelem  p. Kašákem  zakopány. Jednatel  v průběhu války zemřel a tím zůstaly  uvedené dokumenty nedostupné. Současná kronika je vedena od roku 1953.